AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

(Kivonat)

 

I. PREAMBULUM

A 2004-ben létrejött www.miata.hu weboldal köré csoportosuló Mazda MX-5 (Mazda Miata/Eunos) típusú személygépkocsik kedvelők között igény merült fel arra, – miután Magyarországon az elmúlt években a gépkocsitípus egyre szélesebb körben vált népszerűvé, – hogy rendszeresen működtessenek egy olyan egyesületet, amely szervezett keretet ad ezen típus működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos ismeretek bővítésére, tapasztalatcserékre. Rendszeres találkozók, rendezvények szervezésével az MX-5 barátok a gyártmány alaposabb technikai megismerésén túlmenően szélesebb körben alakíthatnak ki egymással is mélyebb kapcsolatokat a közös érdeklődési kör alapján.

II. AZ EGYESÜLET ADATAI

 1. Az Egyesület teljes neve: MAGYAR MX-5 KLUB Egyesület
  Az Egyesület rövidített neve: MX-5 Klub
  Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: HUNGARIAN MX-5 CLUB
 2. Az Egyesület elektronikus levelezési (email) címe: info@miataklub.hu
 3. Az egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége): miata.hu, www.miataklub.hu, www.miataclub.hu.
 4. Az egyesület emblémája: Egy Mazda MX-5 típusú autó stilizált képe, mely fölött „MX-5” felirat olvasható, alatta pedig: „MAGYAR MX-5 KLUB” felirat.

III. AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület célja a Mazda MX-5 típusú személygépkocsik tulajdonosainak, használóinak összefogása, színvonalas tájékoztatása, érdekvédelme, érdekképviselete, számukra színvonalas összejövetelek, rendezvények szervezése, közösségépítő egyéb tevékenységek megvalósítása.

Az Egyesület tevékenységét mindenkor úgy végzi, hogy e tevékenység az MX-5 típus presztízsével összhangban történjen a típus további magyarországi népszerűsítése érdekében.

 IV. A TAGSÁGI VISZONY

 1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják, az Egyesület Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
 2. Az Egyesületbe történő ki- és belépés önkéntes. A tagsági viszony a tagfelvétellel jön létre. A tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj határidőben történő megfizetése.
 3. Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat személyesen, vagy elektronikus levelezés útján, az Egyesület címére történő benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell három alapító- és/vagy a rendes tag ajánlását is.
 4. Az egyesületi tagság formái:
  1. Alapító tag az a természetes személy, akinek Mazda MX-5 típusú jármű áll a tulajdonában vagy használatában, az Egyesület alakuló ülésen részt vett, vagy legkésőbb 2017. december 31. napjáig kéri felvételét az Egyesületbe, vagy legalább 3 éven keresztül folyamatos rendes tagsággal rendelkezik és kéri tagságának átminősítését alapító tagnak.
  2. Rendes tag az a természetes személy, akinek Mazda MX-5 típusú jármű áll a tulajdonában vagy használatában.
  3. Pártoló tag az a természetes, vagy jogi személy, akinek nem áll Mazda MX-5 típusú jármű a tulajdonában vagy használatában. Amennyiben az alapító tagnak, vagy rendes tagnak a Mazda MX-5 típusú jármű feletti rendelkezési joga megszűnik, úgy a tag köteles ezt bejelenteni és a bejelentés kézhez vételétől számított 180 nap türelmi idő elteltét követően pártoló taggá válik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
  4. Tiszteletbeli taggá azon személyeket kérheti fel az elnökség, akik a munkásságukkal jelentős mértékben segítik az Egyesület céljainak megvalósítását, vagy az Egyesület tevékenységét akár pénzben akár egyéb vagyoni hozzájárulással támogatják. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Tagdíj fizetésére nem kötelezett.
  5. Tiszteletbeli elnök az a személy lehet, aki tartós munkásságával kimagasló érdemet szerezett az Egyesület céljainak megvalósításában. A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Tagdíj fizetésére nem kötelezett.
 5. Az Egyesület elnökségébe és tisztségeire csak az Egyesület alapító tagja választható.
 6. Az Egyesület tagjai az egyesület részére a belépéssel egyidejűleg éves tagdíjat kötelesek fizetni. Ezt követően az éves tagdíjfizetés határideje a tárgyév február utolsó napja. Év közben történő belépés esetén is teljes naptári évre jutó éves tagsági díj fizetendő. Az alapításkor meghatározott éves tagsági díj: 6.000 Ft/év.
 7. Az elnökség a tagok közül kizárhatja azt, aki az éves tagdíjat határidőre nem fizeti meg, illetve azt, akinek tevékenysége az Egyesület célkitűzéseivel, illetve alapszabályával és az Egyesület szellemiségével ellentétes. A kizárás esetén a megfizetett tagdíj vissza nem jár.
 8. Az Egyesület tagjainak jogai:
  1. Jogosultak részt venni az Egyesület Közgyűlésén.
  2. Jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein.
  3. Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
 9. Az Egyesület tagjai kötelesek:
  1. megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait.
  2. teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
  3. a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. (Ez a kötelezettség az Egyesület tiszteletbeli tagjaira nem vonatkozik.)
  4. az Egyesület céljait és érdekeit szolgálni, a célkitűzések megvalósítását elősegíteni. valamint nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósulását és az egyesület tevékenységét.
  5. Tisztségviselő a tisztségből adódó kötelezettségeit teljesíteni. (Ez a kötelezettség az Egyesület tiszteletbeli tagjaira nem vonatkozik.)
  6. az önként vállalt közreműködést teljesíteni.
  7. az Egyesület tevékenységét népszerűsíteni és felelősségteljesen részt venni az új tagok ajánlásában, valamint a helyi szervezetek, típuscsoportok megalakításában.
  8. az Egyesület rendezvényein és összejövetelein taghoz méltó magatartást tanúsítani.
 10. A tagsági viszony megszűnik:
  1. A tag kilépésével. A befizetett tagsági díj kilépés esetén nem jár vissza.
  2. A tag kizárásával.
  3. A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
  4. A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. (6 hónapos tagdíj elmaradás esetén)
  5. Az Egyesület megszűnésével.

 V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 • Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

  1. Közgyűlés,
  2. Elnökség,

Az Egyesület tisztségviselői:

  1. Elnök,
  2. Alelnök
  3. Elnökségi tagok.

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek. Az Egyesület tisztségviselőit (Elnök, Alelnök, Elnökségi Tagok) a Közgyűlés 3 évre választja, megbízatásuk lejárta után újra választhatóak. A 3 éves ciklus közben megszűnő megbízatású tisztségviselő helyére megválasztott új tisztségviselő megbízatása a ciklusból még hátralévő időre szól. Közgyűlés visszahívhatja a tisztségviselőt, ha az Alapszabály valamely pontját megsértette vagy kötelezettségét nem megfelelően végezte el.

 • A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

A Közgyűlés hatásköre:

  1. az Egyesület megalakulásának, megszűnésének, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
  2. az Alapszabály elfogadása és módosítása (a tagnyilvántartás módosítása nem minősül az Alapszabály módosításának);
  3. tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
  4. tagdíj mértékének megállapítása;
  5. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
  6. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
 • Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 5 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a közgyűlés választja 3 éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, alelnök, elnökségi tag (együtt: Elnökségi tagok).

Az Elnökség dönt minden olyan, az egyesület irányításával kapcsolatos kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, jogosult ezen kérdésekben az Egyesület működésére vonatkozó szabályzatokat elfogadni. Az Elnökség az ügyrendjét saját maga állapíthatja meg az Alapszabály és a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről, intézkedéseiről, határozatairól a Közgyűlés előtt beszámol.

 VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 1.  Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyről a Közgyűlés dönt.
 2. Az Egyesület bevételei:
  1. tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
  2. magán és jogi személyek támogatásai;
  3. az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
  4. rendezvény bevétel;
  5. egyéb bevételek.

VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

 1. a tagok kimondják megszűnését; vagy
 2. az arra jogosult szerv megszünteti.
 3. az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 4. az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre szétválik.

©2024 Magyar MX-5 Klub - © Minden jog fenntartva!

KAPCSOLAT

Küldés folyamatban

Bejelentkezés

vagy    

Forgot your details?

Create Account